Paul, ons hoogbegaafde wonderkind (NL)

Innovatief boek over hoogbegaafdheid

03-05-2020

Hoogbegaafde mensen ervaren de wereld om hen heen anders dan de meeste mensen. Ze voelen zich dan ook vaker alleen en onbegrepen, waardoor ze sociaal-emotionele blokkades kunnen ervaren en zelfs probleemgedrag kunnen ontwikkelen. Vaak zijn de aanleidingen voor zulke blokkades in het geheel niet hoogdravend en zwaar, maar gelegen in dagelijkse misverstanden in de communicatie: men begrijpt elkaars bedoelingen en gevoeligheden niet.

Door hoogbegaafdheid in eerste instantie te benaderen als een communicatieprobleem met de omgeving en door je te verdiepen in de situaties waardoor blokkades ontstaan zijn heel veel van die blokkades weg te nemen. Door op een goede manier te communiceren met hoogbegaafde mensen én hun omgeving lukt het om tot de kern van blokkades te komen en deze op te ruimen en te voorkomen.

Bij La Luna gebruiken we deze benadering met veel succes. Dit boek is een neerslag van onze benadering en de ideeën erachter. Het is geen hoogdravende theoretische uiteenzetting, maar een verhelderende en praktische uitleg over hoe wij hoogbegaafdheid zien en hoe we mensen, die problemen ervaren, helpen. Het is een boek met veel humor, casussen, praktijksituaties en gespreksvoorbeelden waarmee kinderen, ouders en begeleiders aan de slag kunnen. Het boek is in eerste instantie geschreven voor kinderen en hun ouders en begeleiders, maar het is leerzaam voor eenieder die met hoogbegaafdheid te maken heeft.

Download het inkijkexemplaar

Het boek is verschenen in 2018. De prijs is € 35,50. Indien u dit boek wilt bestellen, kan dat via onderstaande link. U wordt doorverwezen naar Targetpay waar u kunt betalen.

Bestel het boek online

Paul, our gifted wonder-child (English)

Innovative book on giftedness

18-03-2024

Gifted people experience the world around them differently from most people. Consequently, they are more likely to feel alone and misunderstood, which can cause them to experience socio-emotional blockages and even develop problem behaviour. Often the triggers for such blockages are not at all high and heavy, but lie in everyday communication misunderstandings: people do not understand each other's intentions and sensitivities.
By initially approaching giftedness as a communication problem with the environment and by delving into the situations that cause blockages, a lot of these blockages can be removed. By communicating in a good way with gifted people and their environment, it is possible to get to the core of the blockages and to remove and prevent them.

At La Luna, we use this approach with great success. This book is a reflection of our approach and the ideas behind it. It is not a lofty theoretical account, but an enlightening and practical explanation of how we see giftedness and how we help people who experience problems. It is a book with plenty of humour, case studies, practical situations and conversation examples that children, parents and counsellors can work with. The book is written primarily for children and their parents and carers, but it is instructive for anyone dealing with giftedness.

The book was published in 2018 and the English version in 2024. The price is € 35,50. If you would like to order this book, you can do so via the link below. You will be redirected to the page where you can pay.

Bestel het boek online

Interview met Laura Groebbé in Gifted@248

28-09-2020

Gifted @248 is een tijdschrift op het gebied van hoogbegaafdheid. In het winternummer van 2020 werd Laura Groebbé geïnterviewd over haar werk met La Luna.

Klik hier om het interview te downloaden.